Algemene voorwaarden

A. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
opdrachten en overeenkomsten door bedrijfsmaatschappelijk werk
Mollitiam aangegaan.

B. Offertes

Een offerte van bedrijfsmaatschappelijk werk Mollitiam heeft een
geldigheidsduur van maximaal dertig dagen, gerekend vanaf twee dagen na
datering. Herziening van de offerte kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

C. Opdrachten en overeenkomsten

1. Tot stand komen van een opdracht of
overeenkomst. De opdracht c.q. overeenkomst wordt geacht tot stand te
zijn gekomen als de opdrachtgever zich akkoord verklaart door middel van
ondertekening van de offerte.

2. Deelopdrachten

Indien de opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is
bedrijfsmaatschappelijk werk Mollitiam gerechtigd de deelopdracht niet te
aanvaarden. Een deelopdracht dient altijd schriftelijk te worden overeengekomen,
bij voorkeur met verwijzing naar het deel van de offerte, dat van toepassing is.

3. Tussentijdse wijziging van opdrachten

Als bij de uitvoering van een opdracht blijkt dat zich omstandigheden voordoen
die een gewijzigde aanpak vergen, dan kan wijziging van de oorspronkelijke
opdracht worden overeengekomen. Zowel opdrachtgever als
bedrijfsmaatschappelijk werk Mollitiam hebben de plicht deze omstandigheden
tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer of
minder) kosten te bespreken.

4. Uitvoering van de opdracht

Na overleg met de opdrachtgever wordt door bedrijfsmaatschappelijk werk
Mollitiam vastgesteld welke medewerker(s) van (voor) Verhoog
Bedrijfsmaatschappelijk werk de opdracht zal (zullen uitvoeren). Een tussentijdse
wijziging van inzet van medewerker(s) zal in uitzonderingssituaties kunnen
plaatsvinden, eveneens na overleg met de opdrachtgever en onder voorwaarden
dat noch de continuïteit, noch de deskundigheid hierdoor negatief wordt
beïnvloed.

5. Medewerking opdrachtgever bij onderzoeksopdrachten

Bij onderzoeksopdrachten is voor een juiste beeldvorming een zo groot mogelijke
openheid in informatie noodzakelijk. Opdrachtgever verplicht zich tot het
verschaffen van alle informatie, die naar de mening van bedrijfsmaatschappelijk
werk Mollitiam in alle redelijkheid gewenst is om tot een juist oordeel te komen
over de te onderzoeken situatie. Voorts zal de opdrachtgever de bij het onderzoek
betrokken functionarissen op de hoogte stellen van het onderzoek en hen
medewerking opdragen.

6. Vertrouwelijkheid

Bedrijfsmaatschappelijk werk Mollitiam verplicht zich tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever. Vertrouwelijke
informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan
bedrijfsmaatschappelijk werk Mollitiam en alle andere informatie die
redelijkerwijs als vertrouwelijk mag worden beschouwd. Daarnaast zal
bedrijfsmaatschappelijk werk Mollitiam eventuele rapporten en verslagen
(inclusief die door bedrijfsmaatschappelijk werk Mollitiam zelf zijn geschreven)
betreffende de (organisatie van de) opdrachtgever niet ter inzage geven aan
derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

7. Tussentijdse ontbinding/opzegging

Partijen hebben na aanvang van de werkzaamheden het recht de overeenkomst
eenzijdig te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Voor
tussentijdse beëindiging is een opzegtermijn van één maand vereist. Partijen
zullen slechts dan van deze bevoegdheid gebruik maken, indien zich feiten of
omstandigheden voordoen, waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid
niet voortgezet kan worden. Indien opzegging geschiedt door de opdrachtgever,

heeft bedrijfsmaatschappelijk werk Mollitiam recht op doorbetaling van het
honorarium over de opzegtermijn. De vaststelling van dit bedrag vindt plaats op
basis van wat redelijkerwijs aan honorarium gedeclareerd zou kunnen zijn, indien
opzegging niet had plaatsgevonden.

D. Aansprakelijkheid

Bedrijfsmaatschappelijk werk Mollitiam staat in voor een goede kwaliteit van
haar werkzaamheden. Aansprakelijkheid voor schade is slechts dan aanwezig,
als er sprake is van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht,
die vermijdbaar zouden zijn geweest indien de zorgvuldigheid, deskundigheid
en vakmanschap, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in
acht zouden zijn genomen. Voor alle andere schade is bedrijfsmaatschappelijk
werk Mollitiam niet aansprakelijk, met uitzondering van het gestelde, onder
artikel C punt 7. De aansprakelijkheid van bedrijfsmaatschappelijk werk
Mollitiam zal nooit het bedrag van het honorarium, verschuldigd voor
betreffende werkzaamheden, te boven kunnen gaan. Bij opdrachten met een
langere looptijd wordt de aansprakelijkheid voorts beperkt tot 10% van het
totale offertebedrag.

E. Honorarium en facturering

De hoogte van het honorarium wordt in de overeenkomst tussen
bedrijfsmaatschappelijk werk Mollitiam en opdrachtgever vastgesteld.
Facturering geschiedt maandelijks, aan het eind van iedere kalendermaand,
tenzij anders is overeengekomen. Betaling zal geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum.

F. Geschillen

Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en /of de
overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot een
oplossing gebracht. Bedrijfsmaatschappelijk werk Mollitiam neemt hiertoe het
initiatief. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil- bij
uitsluiting van andere instanties- worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Beuningen, 2023

Mollitiam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 89066286