Privacy Reglement

Mollitiam hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden dit privacyreglement. Het privacyreglement dient de bescherming van de privacy van klanten zeker te stellen.

a) Toepassing

Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over klanten die Mollitiam verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. Mollitiam is ermee bekend deze gegevens, persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van 1 september 2001 (www.cbpweb.nl).

b) Doel

Mollitiam zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis gekomen informatie, met geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht, zijnde de overeengekomen activiteiten.

c) Bewaartermijn

Klantgegevens kunnen op schrift en digitaal bewaard worden. De gegevens worden tot twee kalenderjaren na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze door Mollitiam vernietigd.

d) Verstrekking aan derden

Mollitiam behandelt alle informatie over individuele cli├źnten, die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van klanten aan derden of onbevoegden verstrekt.

e) Toegankelijkheid van klantgegevens

Mollitiam bewaart de gegevens uitsluitend in het betreffende klantdossier, dat kan op schrift als digitaal. Mollitiam neemt zodanige maatregelen dat deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de medewerker(s) die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

f) Bescherming privacy klant

Mollitiam informeert haar alle bij de uitvoering betrokken personen aantoonbaar over dit privacyreglement en de behandeling van de gegevens.

g) Rechten klanten

Mollitiam informeert klanten bij aangaan van de overeenkomst over de inhoud van dit privacyreglement. Mollitiam maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van het privacyreglement mogelijk. Werknemers hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonlijke dossier.